The Cestui Que Vie Act of 1666

David Straight on the CQV act from 1666

This is David Straight in Arkansas, Fayetteville on September 06, 2019

This video and credit belongs to Daniel Joseph here is the link to the

Original youtube url:

https://www.youtube.com/watch?v=z-0rYeGlWw4   

(Complete video at the POI / David Straight section of this site)

mandelH.png
dutchflag.png

Cestui Que Vie Act 1666 – Existence of Life

London in 1666, during the black plague and great fires of London, Parliament enacted an act behind closed doors, called Cestui Que Vie Act 1666.

The act being debated was to subrogate the rights of men and women, meaning all men and women were declared dead, lost at sea/beyond the sea. (back then operating in Admiralty law, the law of the sea, so lost at sea).

The state (London) took custody of everybody and their property into a trust. The state became the trustee/husband holding all titles to the people and property, until a living man comes back to reclaim those titles, he can also claim damages.

When CAPITAL letters are used anywhere in a name this always refers to a legal entity/fiction, Company or Corporation no exceptions. e.g. John DOE or Doe: JANE

1) CESTUI QUE TRUST: (pronounced setakay) common term in New Zealand and Australia

2) STRAWMAN: common term in United States of America or Canada

These are the legal entity/fiction created and owned by the Government whom created it. It is like owning a share in the Stock Market, you may own a share… but it is still a share of the Stock.

 

Legally, we are considered to be a fiction, a concept or idea expressed as a name, a symbol. That legal person has no consciousness; it is a juristic person, ENS LEGIS, a name/word written on a piece of paper. This traces back to 1666, London is an Independent, City, State, just like Vatican is an Independent City State, just like Washington, DC is an Independent City State.

The Crown is an unincorporated association. Why unincorporated? It’s private. The temple bar is in London, every lawyer called to the “bar” swears allegiance to the temple bar. You can’t get called without swearing this allegiance.

Our only way out is to reclaim your dead entity (strawman) that the Crown created, become the executor and then collapse the called Cestui Que Vie trust and forgive yourself of your debts and then remove yourself from the admiralty law that holds you in custody.

 

When London burned, the subrogation of men’s and women’s rights occurred. The responsible act passed… CQV act 1666 meant all men and women of UK were declared dead and lost beyond the seas. The state took everybody and everybody’s property into trust. The state takes control until a living man or woman comes back and claims their titles by proving they are alive and claims for damages can be made.

This is why you always need representation when involved in legal matters, because you’re dead.

 

The legal fiction is a construct on paper, an estate in trust. When you get a bill or summons from court it is always in capital letters, similar to tomb stones in grave yards. Capital letters signify death. They are writing to the dead legal fiction. A legal fiction was created when someone informed the government that there was a new vessel in town, based upon your birth.

Birth Certificates are issued to us by the Doc(tor). just as ships are given berth Certificates at the Dock. It’s about commerce. We come from our mothers waters. Your mother has a birth canal just like a ship. The ship moves by the sea current just as we are able to move by the currency.

All this information relates to how the general public are still legally tied through Maritime Admiralty Law. Through this ancient legal construct we can be easily controlled and duped. Learning about your legal fiction helps you to unlock yourself. Otherwise you are just an empty vessel floating on the sea of commerce. Parents are tricked into registering the birth of their babies.

In about 1837, the Births, Deaths and Marriages act was formed in UK and the post of registrar general was established. His job was to collect all the data from the churches which held the records of birth.

Regis from Queen or Crown

All people are seen to be in custody of,” The Crown”. This allows people to function in commerce and to accept the benefits provided by state. We have to understand who we are as men and women and how we can relate in the system. The City of London is a centre for markets, where merchants work. Then there is Mercantile Law. It comes from Admiralty Law. Look at the symbols in your City Courts that relate to Admiralty.

So where you have commerce and money, you also have “justice” and “injury”. You need to understand the bankruptcy before you can understand the judiciary. We have accepted the claim to accept the summons, yet ONLY the dead can be summoned. There is an obligation to accept any liability which has been created.

We are operating in Admiralty

A not guilty plea, or ANY plea admits jurisdiction. The strawman, aka legal fiction is always guilty. Barristers and solicitors make a living out of creating controversy. By creating a controversy you become liable for the case.

Honour and dishonour

To remain in honour you have to accept a claim and settle (discharge) it. Then you add conditions, ie. “I accept on proof of claim and proof of loss”. This gives the liability back to them. The legal fiction is always guilty. Only in the High Court, can the real man or woman appear. Games are played on courts, hence the name ‘court’. It is a game with actors (acting on acts). It has to be treated as a game and just business. Court room dramas are misinformation.

In the public, we’re operating in bankruptcy and you receive benefits. It takes a lot of time, effort and study to understand and use these tools. You have to be prepared to go fully through the process, get the right tool out of your toolbox at the right time.

People need to learn how to act as a creation of God rather than a creation of Man.

By A.W.A.R.E|April 17th, 2019

 

https://areweallreallyeducated.com/the-cestui-que-vie-act-of-1666/

 

 Cestui Que Vie Act 1666 - Bestaan van het leven

In 1666, tijdens de zwarte pest en de grote branden in Londen, vaardigde het Parlement een wet uit achter gesloten deuren, Cestui Que Vie Act 1666 genaamd.

Deze wet was bedoeld om de rechten van mannen en vrouwen te subrogeren, wat betekent dat alle mannen en vrouwen dood werden verklaard, verloren op zee/onderworpen aan de zee. (destijds opererend in de Admiraliteitswet, het recht van de zee, dus verloren op zee).

De staat (Londen) nam iedereen en hun eigendommen in bewaring in een trust. De staat werd de trustee/echtgenoot met alle titels van de mensen en eigendommen, totdat een levende man terugkomt om die titels terug te vorderen, hij kan ook aanspraak maken op schadevergoeding.

Wanneer KAPITAAL-brieven overal in een naam worden gebruikt verwijst dit altijd naar een rechtspersoon/fictie, Bedrijf of Bedrijf geen uitzonderingen. b.v. John DOE of Doe: JANE


1) CESTUI QUE TRUST: (uitgesproken setakay) gemeenschappelijke term in Nieuw-Zeeland en Australië

2) STRAWMAN: gemeenschappelijke term in de Verenigde Staten van Amerika of Canada.

Dit zijn de rechtspersoon/fictie die is opgericht en eigendom is van de overheid die deze heeft opgericht. Het is als het bezit van een aandeel in de Stock Market, u mag dan wel een aandeel bezitten... maar het is nog steeds een aandeel van de Stock.

Wettelijk gezien worden we beschouwd als een fictie, een concept of idee uitgedrukt als een naam, een symbool. Die rechtspersoon heeft geen bewustzijn; het is een jurist, ENS LEGIS, een naam/woord geschreven op een stuk papier. Dit gaat terug tot 1666, Londen is een Independent, City, State, net zoals Vaticaan een Independent City State is, net zoals Washington, DC een Independent City State is.

De Kroon is een vereniging zonder rechtspersoonlijkheid. Waarom een unincorporated? Het is privé. De tempelbar is in Londen, elke advocaat die naar de "bar" geroepen wordt, zweert trouw aan de tempelbar. Je kunt niet worden geroepen zonder deze trouw te zweren.

Onze enige uitweg is om je dode entiteit (stroman) die de Kroon heeft gecreëerd terug te vorderen, de uitvoerder te worden en dan het zogenaamde Cestui Que Vie vertrouwen in te laten storten en jezelf te vergeven van je schulden en dan jezelf te verwijderen van de admiraliteitswet die je in hechtenis houdt.

Toen Londen in brand vloog, vond de subrogatie van de rechten van mannen en vrouwen plaats. De verantwoordelijke wet werd aangenomen... CQV wet 1666 betekende dat alle mannen en vrouwen van het Verenigd Koninkrijk dood en verloren werden verklaard buiten de zeeën. De staat nam iedereen en ieders eigendom in vertrouwen. De staat neemt de controle over totdat een levende man of vrouw terugkomt en hun titels opeist door te bewijzen dat ze in leven zijn en schadeclaims kunnen worden ingediend.

Daarom heb je altijd vertegenwoordiging nodig als je betrokken bent bij juridische zaken, want je bent dood.

De juridische fictie is een constructie op papier, een nalatenschap in vertrouwen. Wanneer u een wetsvoorstel of dagvaarding van de rechtbank krijgt is het altijd in hoofdletters, vergelijkbaar met grafstenen in grafheuvels. Hoofdletters betekenen de dood. Ze schrijven naar de dode juridische fictie. Een juridische fictie is ontstaan toen iemand de regering liet weten dat er een nieuw schip in de stad was, gebaseerd op uw geboorte.

Geboortecertificaten worden ons verstrekt door de Doc. net zoals schepen een aanlegplaatsbewijs krijgen bij het Dok. Het gaat over handel. We komen uit de wateren van onze moeders. Je moeder heeft een geboortekanaal, net als een schip. Het schip beweegt zich door de zeestroming, net zoals wij ons door de munt kunnen bewegen.

Al deze informatie heeft betrekking op hoe het grote publiek nog steeds wettelijk gebonden is door de Maritieme Admiraliteitswet. Door deze oude juridische constructie kunnen we gemakkelijk gecontroleerd en gedupeerd worden. Het leren kennen van uw juridische fictie helpt u om uzelf te ontgrendelen. Anders ben je gewoon een leeg schip dat op de zee van de handel drijft. Ouders worden bedrogen om de geboorte van hun baby's te registreren.

In ongeveer 1837 werd de Births, Deathhs and Marriages act in het Verenigd Koninkrijk opgericht en werd de post van registratrice generaal opgericht. Het was zijn taak om alle gegevens te verzamelen van de kerken die de geboorteregisters bijhielden.


Regis van Koningin of Kroon

Alle mensen worden gezien als zijnde in hechtenis van," The Crown". Dit stelt mensen in staat om te functioneren in de handel en om de voordelen te accepteren die door de staat worden geboden. We moeten begrijpen wie we zijn als mannen en vrouwen en hoe we ons in het systeem kunnen verhouden. De City of London is een centrum voor markten, waar kooplieden werken. Dan is er nog de Mercantiele Wet. Het komt uit de Admiraliteitswet. Kijk naar de symbolen in uw City Courts die betrekking hebben op de Admiraliteit.

Dus waar je handel en geld hebt, heb je ook "gerechtigheid" en "letsel". Je moet het faillissement begrijpen voordat je de rechterlijke macht kunt begrijpen. We hebben de claim geaccepteerd om de dagvaarding te accepteren, maar ALLEEN de doden kunnen worden gedagvaard. Er is een verplichting om elke aansprakelijkheid te aanvaarden die is ontstaan.


Wij bevinden ons in de Admiraliteit

Een exceptie van onschuld, of een exceptie van bekwaamheid. De strohalm, ook wel juridische fictie genoemd, is altijd schuldig. Advocaten en advocaten leven van het creëren van controverse. Door het creëren van een controverse wordt u aansprakelijk voor de zaak.

Eer en oneer

Om in eer te blijven moet je een claim accepteren en afwikkelen (ontslag). Dan voeg je voorwaarden toe, d.w.z. "Ik accepteer op bewijs van claim en bewijs van verlies". Dit geeft de aansprakelijkheid terug. De wettelijke fictie is altijd schuldig. Alleen in de High Court, kan de echte man of vrouw verschijnen. Spelletjes worden gespeeld op rechtbanken, vandaar de naam 'rechtbank'. Het is een spel met acteurs (acteren op daden). Het moet worden behandeld als een spel en gewoon zakelijk. Rechtbankdrama's zijn verkeerde informatie.

In het openbaar opereren we in een faillissement en krijgt u een uitkering. Het kost veel tijd, moeite en studie om deze tools te begrijpen en te gebruiken. U moet bereid zijn om het proces volledig te doorlopen, de juiste tool op het juiste moment uit uw toolbox te halen.


Mensen moeten leren hoe ze moeten handelen als een schepping van God in plaats van een schepping van de mens.


Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

By A.W.A.R.E|April 17th, 2019

 

https://areweallreallyeducated.com/the-cestui-que-vie-act-of-1666/

Moet nog komen ik zoek nog vertalers

"There's no fate but what we make for ourselves"

Disclaimer:


‍This website does not provide legal advise. The information provided on this website is for educational purposes only. We cannot confirm the completeness or accuracy of this information. We do not accept liability for the actions of anyone who chooses to apply the information on this site. On copyright matters:  We've tried our best to always include the source of the information to provide credit where credit is due. If however you find a video without mentioning the source feel free to contact us to correct the matter. Same goes for broken links or any grammatical errors that may have slipped by.

"There's no fate but what we make for ourselves"

To contact me use the contact tab